Registrerede personoplysninger

Oplysning om registrerede persondata

 

Vi er glade for, at vi har dig som kunde hos SUMAS A/S.

I den forbindelse skal vi efter databeskyttelsesforordningen[1] artikel 15 oplyse dig om, hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler om dig for at kunne servicere dig bedst muligt.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 98 37 83 44 eller mail: ina@sumas.dk.

Data ansvarlig: Ina Grønhøj

 

Uddybende oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

 

Formålene med behandlingen af dine oplysninger

Vi indsamler og behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Udarbejdelse af tilbud
 • Fakturering af salgsordre / serviceordre (oprettelse af kundekort)
 • Udarbejdelse af garanti ved køb af maskine / anlæg
 • Udarbejdelse af finansieringstilbud / kontrakt
 • Forsikringsreparationer på maskiner / anlæg
 • Forsikringsskader VVS
 • Revision
 • Inkassosager
 • Søgning i skyldnerregister
 • Nyhedsbreve – hvis tilmeldt
 • Analyse af trafik på sumas.dk
 • Analyse af trafik på facebook.dk/suldrup-maskinforretning

 

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Ikke person-følsomme oplysninger (Kontaktoplysninger, købshistorik, kreditværdighed)
 • CPR-nr. og CVR. nr. (personligt ejede virksomheder)

 

Modtagere af dine oplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • IT-leverandør
 • Produktleverandører ifm. garanti
 • Finansieringsselskab
 • Dit forsikringsselskab
 • Revisor
 • Inkasso-advokatselskab
 • Debitorregistreret

 

Modtagere i tredjelande

Vi overfører dine oplysninger til modtagere udenfor EU og EØS:

 • Mailchimp (nyhedsbreve)
 • Google Analytics
 • Facebook

De nævnte modtagere overholder EU-US Privacy Shield-ordningen mellem Danmark/EU/USA er en lovlig tredjelands overførsel.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Persondata, der kan henføres til regnskabsmateriale opbevares som udgangspunkt i ERP-system i 5 år i overensstemmelse med Bogføringsloven Kapitel 5 §10.

Kundekort uden bevægelse i 5 år slettes hvert år til årsskifte.

Der tilbydes opbevaring i udvidet tid med dit samtykke, såfremt købshistorik er vigtig for dig.

Dokumenter indeholdende persondata og diverse persondata i mailsystem, fællesdrev/lokalt på PC og på mobil slettes hvert år til årsskifte, såfremt dataene ikke længere tjener et gyldig formål og ikke er tilføjet et samtykke fra den registrerede.

Sletning i database for modtagelse af nyhedsbreve kan annulleres ved din aktive framelding.

 

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. af artikel 15, stk. 1, fremgår det, at den registrerede har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne med en række informationer.